About

Şirkət haqqında

Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı,dövlət tərəfindən aparılan uğurlu iqtisadi islahatlar,yaradılmış əlverişli sərmayə mühiti ölkəmizin dünya iqtisadiyatına inteqrasiyasını mümkün etmişdir.Enerji-N MMC şirkəti belə uğurlu iqtisadi siyasətdən bəhrələnərək 2011-ci ildən müştərilərə müasir tələblərə cavab verən məhsullar və xidmətlər təklif edir.Fəaliyyət dairəsini daima genişləndirərək dunyanın bir çox şirkətləri ilə əlaqələr quraraq,bu şirkət məhsullarını qafqazda müştərilərə yüksək səviyyədə təqdim edir.Şirkətimiz qaz və su məhsullarının (sayğaclar,tənzimləyicilər,alarm cihazları,flanslar,detektorlar və s) satışını və servisini həyata keçirir.

О компании

Развитие экономики Азербайджана, проводимые государством успешные экономические реформы, созданная благоприятная инвестиционная среда в последние годы сделали возможным интеграцию нашей страны с мировой экономикой. Компания ООО Enerji-N, пользуясь такой успешной экономической политикой, начиная с 2011 г. предлагает клиентам продукты и услуги, отвечающие современным требованиям. Постоянно расширяя сферу деятельности, устанавливая связи со многими компаниями мира, данная компания представляет их продукты клиентам на Кавказе на высоком уровне. Наша компания осуществляет продажу и сервис приборов газа и воды (счетчики, регуляторы, сигнализаторы, фланцы, детекторы и т.д.).

About the company

Economic development of Azerbaijan in recent years, the state successful economic reforms made the favorable investment the country's integration climate in the global economy, even successful economic policy of the possible benefits. Energy-N Ltd in 2011 to offer customers products and services that meet modern requirements are constantly expanding the scope of the establishment relationships with many companies in the world, the company provides a high level of customer services in Caucasus with gas and water production (counters, controls, alarms, sleeves, detectors, etc.) carries out the sale and service.